سید رمضان سیدی امری

مدیر گروه مکانیک مهندسی و پشتیبانی سیکل ترکیبی

مشخصات فردی:

نام: سید رمضان سیدی امری

سال تولد:  1351

اطلاعات تماس:

آدرس ایمیل:

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 759

سوابق تحصیلی:

مهندسی مکانیک نیروگاه – دانشگاه صنعت آب و برق 1375

سوابق کاری:

مدیر گروه مکانیک مهندسی و پشتیبانی سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم (1397 تا کنون)

مدیر امور مهندسی سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1394

مدیر امور مهندسی مکانیک سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1389

کارشناس مسئول پشتیبانی فنی واحدهای بخار و سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1386

کارشناس پشتیبانی و بررسی فنی مکانیک شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1380

کارشناس کارورز شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1377

دکمه بازگشت به بالا