سید حسن جعفری کلوری

مدیر بهره برداری بخار

مشخصات فردی:

سید حسن جعفری کلوری

سال تولد: 1363

اطلاعات تماس:

026-36600701-5 داخلی 230

آدرس ایمیل:

شماره تماس: 02636600701 – داخلی 230

سوابق تحصیلی:

کارشناسی الکترونیک – دانشگاه تربیت مربی کرج

سوابق کاری:

مدیر بهره برداری واحد های بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1402 تا کنون

مدیر امور (HSE) شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1399- 1400

مدیر امور داخلی شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1397-1398

مدیر حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم 1396-1402

تکنسین بهره برداری واحد های بخار شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم سال 1381-1396

دکمه بازگشت به بالا