چارت سازمانی، (معرفی مدیران و …)

تیم رهبری شرکت

شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم با وظیفه محوری تولید برق پایدار و همچنین وظیفه حفاظت و نگهداری از تاسیسات تولید برق در مجموعه به عنوان امانت ملّی، با ترکیب مدیریتی ذیل مجموعه را راهبری می نماید.

مهندس محسن دانک؛ مدیرعامل.
دکتر مهدی رهنما؛ معاون مهندسی و پشتیبانی فنی.
دکتر مسعود صادقیان؛ معاون مالی و منابع انسانی.
مهندس مصطفی کریمی؛  معاون تعمیرات.
مهندس شعبان جعفری؛ مدیر نیروگاه بخار.
مهندس سید رضا مجتبوی؛ مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی.
مهندس ایرج ستوده؛ مدیر بهره برداری شیمی.
HSEمهندس ابوالفضل بزرگی؛ مدیرامور .
    مهندس سید حسن جعفری؛ مدیر حراست و امور محرمانه.
مهدی قربانی؛ رئیس دفتر مدیرعامل.
محمد نیاکان؛ مسئول دفتر معاونین و روابط عمومی.
مهندس سهیل بنی بایرامی؛ مدیر منابع انسانی.
محمدرضا  قنبری؛ مدیر امور مالی.
مهندس محمد کریمی؛ مدیر امور نظارت بر بهره برداری واحدهای بخار.
مهندس امیر  فتحی؛ مدیر بهره برداری سیکل ترکیبی.
دکمه بازگشت به بالا