چارت سازمانی، (معرفی مدیران و …)

تیم رهبری شرکت
شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم با وظیفه محوری تولید برق پایدار و همچنین وظیفه حفاظت و نگهداری از تاسیسات تولید برق در مجموعه به عنوان امانت ملّی، با ترکیب مدیریتی ذیل مجموعه را راهبری می نماید.
دکتر کریم افشار؛ رئیس هیات مدیره.
مهندس گرشاسب جمشید نژاد؛ مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره.
دکتر مهدی رهنما؛ معاون مهندسی و پشتیبانی فنی.
مهندس شعبان جعفری؛ معاون تولید.
مهندس اسمعیل نازی؛ معاون مالی و منابع انسانی.
مهندس مصطفی کریمی؛  معاون تعمیرات.
دکتر مطلق؛ مشاور مدیرعامل.
مهندس بابک فاضل بخششی؛ مشاور مدیرعامل در امور طرح و توسعه.
    مهندس سید حسن جعفری؛ مدیر حراست و امور محرمانه.
مهدی قربانی؛رئیس دفتر مدیرعامل.
محمد نیاکان؛ رئیس دفتر معاونین و روابط عمومی.
مهندس مجتبی ولید آبادی؛ رئیس اداره فناوری اطلاعات.
دکمه بازگشت به بالا