چارت سازمانی، (معرفی مدیران و …)

تیم رهبری شرکت

شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم با وظیفه محوری تولید برق پایدار و همچنین وظیفه حفاظت و نگهداری از تاسیسات تولید برق در مجموعه به عنوان امانت ملّی، با ترکیب مدیریتی ذیل مجموعه را راهبری می نماید.

مهندس محسن دانک؛ مدیرعامل.
دکتر مهدی رهنما؛ معاون مهندسی و پشتیبانی فنی.
دکتر مسعود صادقیان؛ معاون مالی و منابع انسانی.
مهندس مصطفی کریمی؛ سرپرست معاونت تمیرات.
مهندس شعبان جعفری؛ مدیر نیروگاه بخار.
مهندس سید رضا مجتبوی؛ مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی.
مهندس ایرج ستوده؛ مدیر بهره برداری شیمی.
HSEمهندس ابوالفضل بزرگی؛ مدیرامور .
مهندس سید حسن جعفری؛ مدیر حراست.
علی سنائی؛ رئیس روابط عمومی.
مهندس سهیل بنی بایرامی؛ سرپرست منابع انسانی.
مهندس هادی قربانی؛ مدیر امور بازرگانی.
محمدرضا  قنبری؛ مدیر امور مالی.
مهندس محمود واشقانی فراهانی؛ مدیر بهره برداری بخار.
مهندس امیر  فتحی؛ سرپرست بهره برداری سیکل ترکیبی.
دکمه بازگشت به بالا