مناقصات و مزایدات

مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه

 

1) محل دریافت و تسلیم اسناد : اداره تدارکات داخلی و قراردادها ، به نشانی : استان البرز ، شهرستان کرج ، کیلومتر 7 جاده ملارد ، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس.

2) مدارک لازم جهت دریافت اسناد : معرفی نامه ، فیش هزینه خرید اسناد بمبلغ 300.000 ریال (سی هزار تومان) (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده) به حساب جاری شماره 0146929915 نزد بانک تجارت شعبه فلکه سوم فردیس باجه نیروگاه.

3) مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته (خرید اسناد فقط بصورت حضوری امکانپذیر میباشد).

4) مهلت تکمیل و عودت اسناد : حداکثر تا تاریخ 1400/04/01

5) ایام خرید : تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر.

6) سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ (به عدد) 9.090.000.000 ریال (به حروف) نه میلیارد و نود میلیون ریال بصورت نقد(واریز به حساب نیروگاه و ارائه فیش) یا ضمانت نامه بانکی.

7) هزینه چاپ آگهی : کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد که پس از عقد قرارداد از اولین صورت وضعیت فروشنده کسر خواهد گردید و ضرورت دارد فروشنده در پیشنهاد خود هزینه مزبور را مدنظر قرار دهد.

 

نکات مهم

– نیروگاه در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

– فروشنده باید صلاحیت و تجربه و تخصص لازم جهت ایفای کامل موارد بالا را دارا باشد و با آگاهی کامل به موضوع کار نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام کند.

– پیشنهادهای فاقد سپرده و یا کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

– مبلغ واریزی (300.000 ریال) بعنوان هزینه های تهیه اسناد مناقصه و مالیات ارزش افزوده بوده و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

در صورت هرگونه ابهام و یا سوال فنی با شماره تلفن 36607611 –026 (امور بازرگانی) تماس حاصل فرمائید.

                                                                                                              شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان مناقصه عمومی شماره 001/1400 ـ عـمـومی دو مرحله ای ـ

تعمیر و بازسازی 76 دستگاه دلتای برج خنک کن واحدهای سیکل ترکیبی

 

شرکت مدیریت تولید برق منتظرقائم با هدف استفاده از خدمات متخصصین در «تعمیر و بازسازی دلتاهای برج خنک کن واحدهای بخار سیکل ترکیبی»، این مناقصه را برگزار می نماید.

محل دریافت و تسلیم اسناد : اداره تدارکات داخلی و قراردادها ، به نشانی : استان البرز ، شهرستان کرج ، کیلومتر 7 جاده ملارد ، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس.

مدارک لازم جهت دریافت اسناد : معرفی نامه ، فیش هزینه خرید اسناد بمبلغ 300.000 ریال (سی هزار تومان) (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده) به حساب جاری شماره 0146929915 نزد بانک تجارت شعبه فلکه سوم فردیس ـ باجه نیروگاه.

مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته (خرید اسناد فقط بصورت حضوری امکانپذیر می باشد).

مهلت تکمیل و عودت اسناد : حداکثر تا تاریخ 1400/02/12

ایام خرید : تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر.

سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ (به عدد) 390.000.000 ریال (به حروف) (سیصد و نود میلیون ریال) بصورت نقد(واریز به حساب نیروگاه و ارائه فیش) یا ضمانت نامه بانکی.

هزینه چاپ آگهی : کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد که پس از عقد قرارداد از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید و ضرورت دارد پیمانکار در پیشنهاد خود هزینه مزبور را مدنظر قرار دهد.

نکات مهم

– نیروگاه در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

– پیمانکار باید صلاحیت و تجربه و تخصص لازم جهت ایفای کامل موارد بالا را دارا باشد و با آگاهی کامل به موضوع کار نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام کند.

– پیشنهادهای فاقد سپرده و یا کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

– مبلغ واریزی (300.000 ریال) بعنوان هزینه های تهیه اسناد مناقصه و مالیات ارزش افزوده بوده و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

در صورت هرگونه ابهام و یا سوال فنی با شماره تلفن 36607611 –026؛ داخلی 611 (امور بازرگانی ـ جعفر سخایی) تماس حاصل فرمائید. 

 

فراخوان مناقصه عمومی شماره 002/1400 ـ عـمـومی دو مرحله ای ـ

خرید 50 دستگاه المنت دلتاهای برج خنک کن واحدهای سیکل ترکیبی

 

این مناقصه جهت بکارگیری خدمات متخصصین در «تامین 50 دستگاه المنت دلتاهای برج خنک کن واحدهای بخار سیکل ترکیبی»،  برگزار می گردد.

محل دریافت و تسلیم اسناد : اداره تدارکات داخلی و قراردادها ، به نشانی : استان البرز ، شهرستان کرج ، کیلومتر 7 جاده ملارد ، روبروی شهرداری منطقه یک فردیس.

مدارک لازم جهت دریافت اسناد : معرفی نامه ، فیش هزینه خرید اسناد بمبلغ 300.000 ریال (سی هزار تومان) (با احتساب 9% مالیات ارزش افزوده) به حساب جاری شماره 0146929915 نزد بانک تجارت شعبه فلکه سوم فردیس        باجه نیروگاه.

مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته (خرید اسناد فقط بصورت حضوری امکانپذیر میباشد).

مهلت تکمیل و عودت اسناد : حداکثر تا تاریخ 12/02/1400

ایام خرید : تمام روزهای هفته از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر.

سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ (به عدد) 675.000.000 ریال (به حروف) (ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) بصورت نقد(واریز به حساب نیروگاه و ارائه فیش) یا ضمانت نامه بانکی.

هزینه چاپ آگهی : کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد که پس از عقد قرارداد از اولین صورت وضعیت فروشنده کسر خواهد گردید و ضرورت دارد فروشنده در پیشنهاد خود هزینه مزبور را مدنظر قرار دهد.

 

نکات مهم

– نیروگاه در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

– فروشنده باید صلاحیت و تجربه و تخصص لازم جهت ایفای کامل موارد بالا را دارا باشد و با آگاهی کامل به موضوع کار نسبت به تکمیل اسناد مناقصه اقدام کند.

– پیشنهادهای فاقد سپرده و یا کمتر از میزان مقرر ، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

– مبلغ واریزی (300.000 ریال) بعنوان هزینه های تهیه اسناد مناقصه و مالیات ارزش افزوده بوده و به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

 

در صورت هرگونه ابهام و یا سوال فنی با شماره تلفن 36607611 –026؛ داخلی 611 (امور بازرگانی ـ جعفر سخایی) تماس حاصل فرمائید. 

 

دکمه بازگشت به بالا