مدیران نیروگاه از ابتدای تاسیس

مهندس اسماعیل اعطایی از سال 1347 یعنی زمان احداث نیروگاه  به عنوان مدیر پروژه همراهی خود با مجموعه را آغاز نمود  و پس از تولید برق در مجموعه نیروگاه  نیز کسوت نخستین مدیر نیروگاه را بر تن کرد تا در سال 1354 که نخستین جابجایی مدیریت در مجموعه، صورت پذیرفت.

اسماعیل اعطایی

مستندات نشان می دهد که از سال 1354 مهندس غلامرضا اخوان به عنوان مدیر نیروگاه در مجموعه حضور یافت و این همراهی تا سال 1357 ادامه یافت.

غلامرضا اخوان

در سال 1357 مهندس محمد تقی شیعی در جایگاه مدیر نیروگاه، جایگزین مهندس اخوان گردید که تا سال 1361 این همکاری ادامه داشت

محمد تقی شیعی

در سال 1361 با تغییر حاصله، محمدعلی دیرافزون، مدیر نیروگاه گردید که در سال های آغازین دهه 70 که مجموعه نیروگاهها به عنوان شرکت مدیریت تولیدبرق به فعالیت خود ادامه دادند، وی به عنوان نخستین مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم به همکاری اش با مجموعه ادامه داد

محمد علی دیرافزون

در سال 1380، مهندس محمدرضا حاجی حسنی به عنوان دومین مدیرعامل شرکت، در مجموعه به ارائه خدمات پرداخت که این همکاری تا سال 1387 ادامه داشت.

محمد رضا حاجی حسنی

در سال 1387، سکان هدایت مجموعه به مهندس عبدالرضا گودرزی، سومین مدیرعامل مجموعه نیروگاهی شهید منتظرقائم سپرده شد که این همراهی تا سال 1394، ادامه داشت.

عبدالرضا گودرزی

در سال 1394 و پس از مهندس عبدالرضا گودرزی و در مقطعی کوتاه، مهندس بهمن اردبیلی ـ جهارمین مدیرعامل مجموعه ـ به مدت چند ماه همراه مجموعه بود.

بهمن اردبیلی

در سال 1394، مهندس علیرضا دهنوی ـ پنجمین مدیرعامل ـ همکار مجموعه گشت که این همکاری تا سال 1396 ادامه یافت.

علیرضا دهنوی

ششمین مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم تا ماه پایانی سال 1399، مهندس عباس کریمی بالغ بر 3 سال هدایت مجموعه را به عهده داشت. 

عباس کریمی

از روزهای آغازین اسفند 1399، مهندس محسن دانک ـ هفتمین مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم ـ  همکار مجموعه گشت که این همکاری تا روزهای پایانی تابستان 1401  ادامه یافت.

محسن دانک

از روزهای پایانی تابستان 1401، مهندس گرشاسب جمشید نژاد ـ هشتمین مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق منتظرقائم ـ  همکار و همگام مجموعه است.

گرشاسب جمشیدنژاد
دکمه بازگشت به بالا