درباره نیروگاه (تاریخچه نیروگاه)

شرکت مدیریت تولیدبرق شهید منتظرقائم (نیروگاه شهریار)

      مجموعه ای که حدود 3% از برق کشور را تولید و در اختیار شبکه برق سراسری کشور می نهد:

  • چهار واحد بخار ؛  هر کدام به ظرفیت تولید 156/25 مگاوات.
  • شش واحد گازی؛ هر کدام به ظرفیت تولید 116/4 مگاوات.
  • سه واحد بخار سیکل ترکیبی؛ هرکدام به ظرفیت تولید 100 مگاوات.

سال احداث و راه اندازی واحد ها

در سال 1346 وزارت نیرو، همت گماشت تا در شهریار نیروگاه احداث نماید. در شهریور و بهمن ماه سال 1350 واحد های 1 و 2 و در مهرماه دو (2) سال بعد واحدهای سه و چهار نیروگاه بخار به بهره برداری رسید.

توسعه جامعه و رشد جمعیت، احساس نیاز بیشتر به انرژی برق را باعث شد که در پی این نیاز، در سال 1368، عزم بر آن شد تا واحدهای گازی احداث شوند. دو واحد در سال 1371 و واحدهای سوم تا ششم گازی در سال 1372 به شبکه برق پیوستند.

در سال های بعد با هدف افزایش تولید برق – آن هم با استفاده از حداکثرتوان و جلوگیری  از هدر رفتن انرژی تولید شده در واحدهای گازی – این اندیشه چهره نمود که واحد های بخار سیکل ترکیبی احداث شود.

واحد یک سیکل ترکیبی در سال 1378 و دو واحد دیگر آن یک سال بعد، وارد مدار شدند.

نامگذاری نیروگاه

این مجموعه نیروگاهی در ابتدای تاسیس با توجه به محل احداث آن، یعنی شهرستان محل احداث، نیروگاه شهریار نامیده شد.

پس از شهادت محمد منتظرقائم در واقع طبس به سال 1359 (بمباران بالگردهای آمریکایی در صحرای طبس)، مجموعه نیروگاه شهریار که شهید محمد منتظرقائم در سال های نخستین احداث نیروگاه، در آن اشتغال داشت و در همین نیروگاه توسط ساواک دستگیر شد؛ به نام منتظرقائم، نامگذاری شد.

دکمه بازگشت به بالا